Grijpenlaan 29 3300 Tienen
+32 16 76 55 96 office@technea.be

NIEUWSTE OCCASIES

Verhuur contract

Contract verhuur / demonstratie machine
1. Onderwerp:
Tussen de partijen: ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(de gebruiker) en Technea bvba, vertegenwoordigd door: ......................................................
...................................................................................................................................................
(hierna Technea)
Is overeengekomen om de volgende machines (waarvan configuratie in annex):
...................................................................................................................................................
Uit te lenen aan de gebruiker, onder volgende voorwaarden:
2. Verplichtingen:
Artikel 1
De gebruiker dient de machine bij aankomst te inspecteren. In geval van beschadigingen,
dient de gebruiker Technea hierover onmiddellijk te verwittigen. Indien dit niet gebeurt,
beschouwt Technea de machine als intact geleverd.
Artikel 2
De gebruiker verklaart alle vergunningen te hebben om de machine te installeren en te
gebruiken. Tevens verklaart de gebruiker conform te handelen aan alle wettelijke
voorschriften en reglementen.
Artikel 3
De gebruiker engageert zich om de machine als goede huisvader te beheren, in lijn met de
voorschriften van Technea, zodat het gebruik van deze machine geen negatief effect kan
hebben op de commerciële reputatie van Technea.
Artikel 4
De gebruiker mag geen enkele aanpassing/toevoeging aan de machine uitvoeren zonder de
duidelijke schriftelijke toestemming van Technea.
Artikel 5
De gebruiker voert geen enkele herstelling uit aan de machine. De gebruiker is belast met
het normale en courante onderhoud. Eventuele beschadigingen, ontstaan door het
verkeerd gebruik van de machine, dienen wel door de gebruiker op zijn kosten hersteld te
worden.
Artikel 6
Technea kan de uitgeleende machine op elk ogenblik terughalen.
Artikel 7
De gebruiker dient Technea onmiddellijk te verwittigen van elke vorm van niet functioneren
van de machine, en eventuele uit te voeren herstellingen, ook indien deze niet dringend zijn.
Artikel 8
De gebruiker geeft Technea de toestemming om herstellingen uit te voeren die door
Technea nodig geacht worden, of nodig zijn voor het testen van prototypes.
Artikel 9
Technea kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan derden te
wijten aan het gebruik van de machine.
Artikel 10
De gebruiker dient de machine te verzekeren voor machineschade externe schade,
vandalisme en brand voor een waarde van ................................... €. Deze verzekering dient
voorgelegd te worden bij het tekenen van het contract. Technea zal hiertoe vooraf de
waarde van de machine vastleggen. De franchise komt ten laste van de gebruiker. De
gebruiker is volledig verantwoordelijk in geval van diefstal of inbraak.
Artikel 11
De gebruiker dienst zelf de machine in te schrijven, indien deze op de openbare weg
gebruikt wordt (nummerplaat). Daarbij is een verzekering voor burgerlijke schade eveneens
verplicht.
Artikel 12
De gebruiker engageert zich om op het einde van het contract, wat ook de reden is, de
machine in goede staat terug af te leveren bij Technea, met uitzondering van normale
slijtage. De machine dient gereinigd te zijn. Indien niet zal een kost van minstens €1500
aangerekend worden aan de gebruiker.
Artikel 13
De bestuurder moet een minimum leeftijd hebben van 21jaar en in het bezit zijn van een G
of C rijbewijs.
Artikel 14
Andere specifieke bepaling bij deze ontlening:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Artikel 15
De gebruiker is verantwoordelijk voor het transport van de machine van en naar Technea.
Artikel 16
Voor deze huur zijn volgende kosten vastgelegd:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Duurtijd:
Dit contract is vastgelegd voor een periode van ....../....../............ tot ....../....../............
De gebruiker                                   Technea bvba